Integritetspolicy

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att informera dig hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder uppgifterna till, vem som får ta del av dina uppgifter, samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande lagstiftning kring dataskydd.

Bakgrund

Hos WellBeMed behandlas dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot våra kunder på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att vi inte skall behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål.

Att vi hanterar dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig leveranser, fakturahantering samt bra service, information och support kring utförda köp. Vi kommer även att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, men även för att kunna genomföra kundenkäter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • Epost
 • Födelsedatum/Personnummer

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar bl. a.:

 • Cookies
 • IP-adress
 • Hänvisningsadress
 • Data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I vanliga fall får du möjlighet att acceptera våra villkor för personuppgifter innan vi börjar att hantera dina uppgifter, i de fall vår behandling av dina uppgifter grundas på samtycke.

WellBeMed får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med köp
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss på kundtjänst, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Dina rättigheter

-Rätt till radering

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. WellBeMed kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att en återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte får möjlighet att fullgöra de skyldigheter vi har till dig som kund. För att återkalla samtycke för personuppgifter så kontaktar du: [email protected].
-Rätt till ändring

Du har rätt att begära korrigering/rättning av dina uppgifter. Kontakta oss på: [email protected].
-Rätt till information

Du har alltid rätt att få ut personuppgifterna som vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Behöver du få ut dem i filformat kontaktar du: [email protected].

Rätt till att slippa Marknadsföring

Du har rätt att motsätta dig att vi använder dina personuppgifter för att bedriva marknadsföring till dig. Nyhetsbrev och riktade erbjudanden skickas endast till våra kunder som gjort ett aktivt val att erhålla e-post från WellBeMed. Vidare innehåller varje nyhetsbrev från oss möjlighet till avregistrering från vidare deltagande längst ner i brevet.

Klagomål

Om du har några frågor eller klagomål för vår hantering kontakta oss på [email protected]. Du har också möjlighet att lämna klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Behandling av dina uppgifter

WellBeMed upprätthåller rutiner och arbetssätt som baseras på att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast vår personal inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter skall kunna komma åt dem.

Vårt system är utvecklade för att upprätthålla din integritet och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt eller andra ändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När delar vi dina personuppgifter?

WellBeMeds utgångspunkt är att enbart lämna ut personuppgifter till en tredje part om du uttryckligen har godkänt detta eller om det är nödvändigt för oss för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi skulle lämna ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett säkert sätt.

Vi delar dina personuppgifter med:

 • Tredjepartsleverantör som behandlar dina personuppgifter för vår räkning. T ex för att hantera betalning, frakt samt distribuera e-post.
 • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändigt för att följa svensk lag, tex myndighetsbegäran eller domstolsbeslut.

– Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

WellBeMed sparar dina personuppgifter samt transaktionsdata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi skall kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. (Bokföring etc)

Data för kundtjänstärenden, sparas normalt 6 månader efter avslutat ärende. För kundorder sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi i 1 år från ditt senaste köp.

Cookies

WellBeMed använder cookies på hemsidan för att ge dig en bättre köpupplevelsen för dig som kund samt för att föra anonym statistik.

Ansvar

WellBeMed Sweden AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.